Privacy

Privacy

De website onsnieuwepensioen.nl is een gezamenlijk initiatief van diverse betrokken partijen in de pensioensector. Bekijk de pagina ‘Over deze website’ voor meer informatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beheert deze website en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

De website onsnieuwepensioen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Werken aan ons pensioen verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Werken aan ons pensioen verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Inkomende vragen verzoeken door middel van het contactadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Werken aan ons pensioen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Werken aan ons pensioen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Werken aan ons pensioen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Werken aan ons pensioen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van het ministerie van SZW: fg@minszw.nl. De FG reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Bekijk voor meer informatie ook de privacyverklaring van het ministerie van SZW. Werken aan ons pensioen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Werken aan ons pensioen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de FG van het ministerie van SZW.